วันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2551

zwani.com myspace 
<div style='clear: both;'></div>
</div>
<div class='post-footer'>
<div class='post-footer-line post-footer-line-1'>
<span class='post-author vcard'>
เขียนโดย
<span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/Person'>
<meta content='https://www.blogger.com/profile/03997402992261234418' itemprop='url'/>
<a class='g-profile' href='https://www.blogger.com/profile/03997402992261234418' rel='author' title='author profile'>
<span itemprop='name'>นางสาวทิพย์พเกษร     มั่ีนคง</span>
</a>
</span>
</span>
<span class='post-timestamp'>
ที่
<meta content='http://tipkekorn.blogspot.com/2008/10/img-srchttpimages.html' itemprop='url'/>
<a class='timestamp-link' href='http://tipkekorn.blogspot.com/2008/10/img-srchttpimages.html' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePublished' title='2008-10-07T00:20:00-07:00'>00:20</abbr></a>
</span>
<span class='reaction-buttons'>
</span>
<span class='post-comment-link'>
<a class='comment-link' href='https://www.blogger.com/comment.g?blogID=4812295504469143049&postID=4075719969131558844' onclick=''>
ไม่มีความคิดเห็น:
    </a>
</span>
<span class='post-backlinks post-comment-link'>
</span>
<span class='post-icons'>
<span class='item-control blog-admin pid-987880765'>
<a href='https://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=4812295504469143049&postID=4075719969131558844&from=pencil' title='แก้ไขบทความ'>
<img alt='' class='icon-action' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif' width='18'/>
</a>
</span>
</span>
<div class='post-share-buttons goog-inline-block'>
</div>
</div>
<div class='post-footer-line post-footer-line-2'>
<span class='post-labels'>
</span>
</div>
<div class='post-footer-line post-footer-line-3'>
<span class='post-location'>
</span>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class='post-outer'>
<div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/BlogPosting'>
<meta content='http://images.zwani.com/graphics/family/images/loveyamom4.gif' itemprop='image_url'/>
<meta content='4812295504469143049' itemprop='blogId'/>
<meta content='7367846936376190519' itemprop='postId'/>
<a name='7367846936376190519'></a>
<div class='post-header'>
<div class='post-header-line-1'></div>
</div>
<div class='post-body entry-content' id='post-body-7367846936376190519' itemprop='description articleBody'>
วันแม่แห่งชาติ หรือที่คนไทยทั่วไปนิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า
แต่เดิมนั้น วันแม่ของชาติได้กำหนดเอาไว้วันที่ 15 เมษายนของทุก ๆ ปี ทั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีประกาศรับรอง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2493 ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่ของสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่งชาติผู้รับมอบหมายให้จัดงาน วันแม่ มาตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2493 เป็นครั้งแรกเป็นต้นมานั้นได้รับความสำเร็จด้วยดี ด้วยประชาชนให้การสนับสนุนจนสามารถขยายขอบข่ายของงานให้กว้างขวางออกไป มีการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การประกวดคำขวัญวันแม่ การประกวดแม่ของชาติ เพื่อให้เกียรติและตระหนักในความสำคัญของแม่ และเพื่อเพิ่มความสำคัญของวันแม่ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ด้วยเหตุนี้งานวันแม่จึงเป็นวันแม่ประจำปีของชาติตามประกาศของรัฐบาลฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม แต่โดยทั่วไปเรียกกันว่าวันแม่ของชาติ
ต่อมาถึง พ.ศ.2519 ทางราชการได้เปลี่ยนใหม่ให้ถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ คือ วันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ เริ่มในปี พ.ศ.2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
วันแม่แห่งชาติ เป็นวันที่ทางราชการกำหนดในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี และถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยกำหนดให้ถือว่า "ดอกมะลิ" สีขาวบริสุทธิ์เป็นสัญลักษณ์ของความดีงามของแม่ผู้ให้กำเนิดแก่เรา

zwani.com myspace graphic comments
Myspace Family

วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2551

zwani.com myspace graphic comments
ฝากไว้ว่า........ไม่มีใครรักเราเท่าแม่เรานะค่ะ........
ด.ช.พัศวีร์ แก้วศรีสุขใส (น้องอั่งเปา)
20 วิธีแสดงความรักต่อลูก
1. พูดเสมอ และต้องฟังอย่างตั้งใจจริงๆ
2. ให้เวลาที่จะทำความเข้าใจลูก มีเวลาให้กับลูกเสมอในยามที่ลูกต้องการ
3. ต้องเข้าใจว่า ไม่มีลูกคนไหนสมบูรณ์ 100% รวมทั้งพ่อแม่เองก็เช่นกัน จึงต้องยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็น
4. ใช้เวลาที่อยู่กับลูกอย่างมีคุณภาพ
5. อย่าเปรียบเทียบลูกกับพี่หรือน้องคนอื่นๆ
6. จะติลูก ให้พูดในสิ่งที่เป็นแง่ดี แทนที่จะพูดแง่ลบ
7. ชื่นชมให้กำลังใจและภาคภูมิใจในตัวลูก
8. ใจดีกับเพื่อน ๆ ของลูก ไปร่วมงานโรงเรียนของลูก
9. เมื่อพ่อแม่มีปัญหาก็พูดให้ลูกฟังบ้าง เขาจะได้รู้ว่าไม่ใช่เขาคนเดียวต้องพบเรื่องยุ่งยาก
10. สอนให้ลูกรู้จักแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
11. ไม่ละลาบละล้วงของที่เป็นของลูก
12. ถามความคิดเห็นของลูกบ้าง
13. ยิ้มเสมอเมื่อคุณเห็นลูก และหัวเราะกับลูก
14. หากิจกรรมบางอย่างี่พ่อแม่และลูกชอบทำร่วมกัน
15. ให้ความสนใจในงานฝีมือหรือการบ้านของลูก
16. ใช้เวลาค้นหาสิ่งที่ลูกชอบ
17. กินอาหารร่วมกัน ให้ลูกรู้สึกถึงความเป็นครอบครัว
18. บอกลูกเสมอว่า คิดว่าลูกนั้นน่าทึ่งจริง ๆ บอกว่ายินดีแค่ไหนที่ได้เป็นพ่อเป็นแม่ของเขา บอกลูกทุกวันว่าคุณรักเขา
19. ให้เวลาในการอธิบายสิ่งต่าง ๆ ให้ลูกฟัง
20. ดูแลตัวของคุณเอง เพื่อที่ว่าคุณจะได้แข็งแรงพร้อมเสมอที่จะดูแลลูกของคุณ

เกี่ยวกับฉัน

สวัสดีค่ะ!...ผุ้ที่เข้ามาที่นี้นะคะ นางสาวทิพย์พเกษร มั่นคง (นก) การศึกษา ระดับประถม โรงเรียนมหาราช7 ระดับมัธยมศึกษาตอนตันโรงเรียนมหาราช7 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง คณะวิทยาการจัดการ (การตลาด) ปัจจุบัน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น11