วันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2551

zwani.com myspace 
<div style='clear: both;'></div>
</div>
<div class='post-footer'>
<div class='post-footer-line post-footer-line-1'>
<span class='post-author vcard'>
เขียนโดย
<span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/Person'>
<meta content='https://www.blogger.com/profile/03997402992261234418' itemprop='url'/>
<a class='g-profile' href='https://www.blogger.com/profile/03997402992261234418' rel='author' title='author profile'>
<span itemprop='name'>นางสาวทิพย์พเกษร     มั่ีนคง</span>
</a>
</span>
</span>
<span class='post-timestamp'>
ที่
<meta content='http://tipkekorn.blogspot.com/2008/10/img-srchttpimages.html' itemprop='url'/>
<a class='timestamp-link' href='http://tipkekorn.blogspot.com/2008/10/img-srchttpimages.html' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePublished' title='2008-10-07T00:20:00-07:00'>00:20</abbr></a>
</span>
<span class='reaction-buttons'>
</span>
<span class='post-comment-link'>
<a class='comment-link' href='https://www.blogger.com/comment.g?blogID=4812295504469143049&postID=4075719969131558844' onclick=''>
ไม่มีความคิดเห็น:
    </a>
</span>
<span class='post-backlinks post-comment-link'>
</span>
<span class='post-icons'>
<span class='item-control blog-admin pid-987880765'>
<a href='https://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=4812295504469143049&postID=4075719969131558844&from=pencil' title='แก้ไขบทความ'>
<img alt='' class='icon-action' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif' width='18'/>
</a>
</span>
</span>
<div class='post-share-buttons goog-inline-block'>
</div>
</div>
<div class='post-footer-line post-footer-line-2'>
<span class='post-labels'>
</span>
</div>
<div class='post-footer-line post-footer-line-3'>
<span class='post-location'>
</span>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class='post-outer'>
<div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/BlogPosting'>
<meta content='http://images.zwani.com/graphics/family/images/loveyamom4.gif' itemprop='image_url'/>
<meta content='4812295504469143049' itemprop='blogId'/>
<meta content='7367846936376190519' itemprop='postId'/>
<a name='7367846936376190519'></a>
<div class='post-header'>
<div class='post-header-line-1'></div>
</div>
<div class='post-body entry-content' id='post-body-7367846936376190519' itemprop='description articleBody'>
วันแม่แห่งชาติ หรือที่คนไทยทั่วไปนิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า
แต่เดิมนั้น วันแม่ของชาติได้กำหนดเอาไว้วันที่ 15 เมษายนของทุก ๆ ปี ทั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีประกาศรับรอง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2493 ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่ของสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่งชาติผู้รับมอบหมายให้จัดงาน วันแม่ มาตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2493 เป็นครั้งแรกเป็นต้นมานั้นได้รับความสำเร็จด้วยดี ด้วยประชาชนให้การสนับสนุนจนสามารถขยายขอบข่ายของงานให้กว้างขวางออกไป มีการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การประกวดคำขวัญวันแม่ การประกวดแม่ของชาติ เพื่อให้เกียรติและตระหนักในความสำคัญของแม่ และเพื่อเพิ่มความสำคัญของวันแม่ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ด้วยเหตุนี้งานวันแม่จึงเป็นวันแม่ประจำปีของชาติตามประกาศของรัฐบาลฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม แต่โดยทั่วไปเรียกกันว่าวันแม่ของชาติ
ต่อมาถึง พ.ศ.2519 ทางราชการได้เปลี่ยนใหม่ให้ถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ คือ วันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ เริ่มในปี พ.ศ.2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
วันแม่แห่งชาติ เป็นวันที่ทางราชการกำหนดในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี และถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยกำหนดให้ถือว่า "ดอกมะลิ" สีขาวบริสุทธิ์เป็นสัญลักษณ์ของความดีงามของแม่ผู้ให้กำเนิดแก่เรา

zwani.com myspace graphic comments
Myspace Family

วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2551

zwani.com myspace graphic comments

วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

มือน้อยน้อยแม่คอยอุ้มชู......... แม่เฝ้ามองดูไม่ห่างไปไหน
แม่เฝ้าปลอบขวัญยามลูกหลับไหล ม่ยอมห่างไกลไปจากสายตา
มือน้อยน้อยของแม่ล้ำค่า ........... อุ้มชูลูกมาจากเล็กเด็กแดง
ยามลูกเติบใหญ่ด้วยน้ำพักน้ำแรง ด้วยใจที่แกร่งของแม่ถักทอ

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551

1.วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

1.ได้รู้จักการใช้ภาษาในการสื่อสารมากขึ้น
2.ได้ฝึกการอ่าน พูด เภาษขียนภาษาไทยอย่างถูกต้อง

zwani.com myspace graphic comments
Hello Graphic Comments

2.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

1.ได้เรียนรู้การพูด ฟัง อ่าน เขียน อย่างถูกต้อง
2.ได้ทบทวนการใช้ภาษาอังกฤษ
3.ได้เข้าใจศัพท์ทางไวยกรณ์ที่ถูกต้อง
4.ได้วิืเคราะห์บทความภาษาอังกฤษการจับใจความในการแปลเป็นไทย

zwani.com myspace graphic comments
Myspace Hello Graphics

3.วิชาเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร

1.ได้เรียนวิธีการสร้างบล็อคของตนเองสามารถนำไปใช้ในการเผยแพร่ผลงานในอนาคตได้
2.ได้ทบทวนการใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น
3.ได้ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆเพิ่มมากกว่าความรู้เดิม
4.ได้เข้าใจความหมายและการใช้งานของคอมพิวเตอร์

zwani.com myspace graphic comments
School Graphic Comments